Tag Archive: สรรพคุณโสมเกาหลี

โสมเกาหลีช่วยชะลอความแก่ชรา

ยาที่ช่วยชะลอความแก่ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า ยาป้องกั …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.koreanginsengs.com/1926/ginseng-anti-aging.html

โรคโลหิตจางกับโสมเกาหลี

โรคโลหิตจาง นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่หา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.koreanginsengs.com/1881/ginsengwithanemia.html

10 ปฏิกิริยาทางสรรพคุณของโสมเกาหลี

บทความนี้ย้ายไปอยู่ที่ http://www.koreanginsengs.com/62 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.koreanginsengs.com/1016/10-%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1.html

สรรพคุณของโสมเกาหลี ประโยชน์ของการรับประทาน

Benefits of koreanGinseng

สรรพคุณ 7 ประการของโสมเกาหลี 1. มีผลต่อสมรรภาพของร่างกา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.koreanginsengs.com/627/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5.html

ข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพสรรพคุณของโสมเกาหลี

ข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพด้านเภสัชของโสมเกาหลี “โสมเกาห …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.koreanginsengs.com/608/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5.html