รากโสมเกาหลี อายุ 6 ปี

โสมเกาหลีเป็นสมุนไพรที่นิยมนำไปแปรรูปเป็นอาหาร ยา และนำไปเก็บเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางต่างๆอย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพราะโสมเกาหลีมีคุณสมบัติต่องร่างกายอย่างกว้างขวาง “ราชาแห่งมวลสมุนไพร”

รากโสมที่มีลักษณะที่ดี

  1. ต้องมีรูปร่างและสัดส่วนของรากโสมที่สมดุลครบทุกส่วน
  2. หากมีลักษณะเหมือนมนุษย์มากเท่าใด ยิ่งมีราคาแพงมากเท่านั้น
  3. ไม่มีส่วนใดเน่าเสียโดยเชื้อรา หรือถูกกัดแทะโดยหนอน และแมลงสัตรูพืชต่างๆ
  4. มีองค์ประกอบของรากโสมที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดหัก ขาด หรือสูญเสียไป
  5. ต้องมาจากแหล่งการเพาะปลูกที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการ
  6. โสมเกาหลีที่ดีต้องเป็นรากโสมเกรด A อายุ 4-6 ปี มาจากการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่ถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งสารสรรพคุณสำคัญไม่ให้สูญเสียไประหว่างการเก็บรักษาและการแปรรูป

รากโสม เป็น รากโสมเกาหลี เกรด A อายุ 6 ปี จากผู้ผลิตส่งออกรายใหญ่ที่สุดในเกาหลีที่ได้รับโควต้าจากรัฐบาลและสมาคมปลูกโสมให้ส่งมอบรากโสมคุณภาพในจำนวนที่ต้องการก่อนบริษัทผู้ผลิตอื่น